Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Naptár

2017

Évközi idő

A sajátos jellegű időkön kívül van még harminchárom, esetleg harmincnégy hét az év folyamán. Ilyenkor Krisztus misztériumának (titkának) nem valami különös szempontját ünnepeljük, hanem éppen Krisztus misztériumát a maga teljességében., kiváltképp a vasárnapokon. Ezt az időszakot hívjuk évközi időnek.

November

november 1: Mindenszentek (főünnep) Keleten már 380-ban ünnepelték az összes vértanú napját. Nyugaton IV. Bonifác pápa 609-ben megkapta az összes pogány isten tiszteletére épült róma Pantheont, és május 13-án felszentelte Mária és az összes vértanúk tiszteletére. III. Gergely pápa (731-741) a "Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúknak , hitvallóknak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek" emléknapjává tette. IX. Gergely pápa (827-844) helyezte november 1-jére az ünnepet. "A szentek nem szorulnak rá tiszteletünkre, semmit sem ad nekik magasztalásunk. Csupán a mi javunkra válik, ha róluk megemlékezve tiszteljük őket" - tanítja Szent Bernát apát. A Mindenszentek litániájának imádkozásával többször is kérjük közbenjárásukat. Ilyen alkalmak a következők: húsvét vigíliája, búzaszentelő körmenet, a diakónus-, pap- vagy püspökszentelés ünnepi szertartása. Az az Egyház szándéka, hogy akik előttünk jártak és a mennyei dicsőségbe jutottak, legyenek közbenjáróink.

mindenszentek2.jpg

november 2: Halottak napja A clunyi bencés szerzetesek már a X. században ezen a napon emlékeztek meg az összes megholtakról. XV. Benedek pápa 1915. augusztus 10-én adott engedélyt arra, hogy ezen a napon minden pap három szentmisét végezhessen az elhunytakért. Az egyiket a saját szándékára, a másodikat az összes megholtakért, a harmadikat a szentatya szándékára. Szent Ambrus püspök így vigasztal minket, amikor testvérének, Satyrusnak a haláláról ír: "Krisztus nem akart a haláltól menekülni, és minket sem tudott volna semmi mással jobban megmenteni, mint éppen halálával. Így tehát az ő halála mindenki élete lett." A halotti misék prefációi az örök életről és a dicsőséges feltámadásról szólnak. "A boldog feltámadás reménye Krisztusban ragyogot föl nekünk, és így, bár megszomorít a halál kényszere, az ígért örök élet megvigasztal minket. Mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik, és amikor halandó testünk enyészetnek indul, lelkünket a mennyben örök otthon várja."

november 3: Porres Szent Márton szerzetes (szabadon választható emléknap) Spanyol édesapától és néger édesanyától született a perui Limában 1579-ben. Fiatalon gyógyszerészetet tanult, később a domonkosok közé lépve, ezt a tudását a szegények iránt nagylelkűen gyakorolta. Kemény és alázatos életet élt, az Oltáriszentséget mélységesen tisztelte. Meghalt 1639. november 3-án, Limában.

november 4: Borromeo Szent Károly püspök (emléknap) A lombardiai Aronában született 1538-ban. Miután mindkét jogból, az egyháziból és a világiból is letette a doktorátust, nagybátyja, IV. Piusz pápa bíbo-rossá kreálta (1560), és Milánó püspökévé (1563) nevezte ki. A trienti zsinat (1545-1563) szellemében nyá-jának igaz pásztora volt. A trienti zsinat határozatai alapján e tartományi zsinaton Károly érsek az egyházi élet minden területén: a liturgiában, a javak kezelésében, a klérus képzésében, a jótékonyság ellenőrzésében, az anyakönyvek vezetésében reformokat léptetett életbe. A tartományi zsinat határozatai és Károly intelmei a néphez a többi itáliai püspök számára is mintául szolgáltak. 1584. november 3-án tért meg az örök hazába.
november 5: Évközi XXXI. vasárnap Ne hagyj magamra, én Uram, Istenem, ne távozz el tőlem! Siess, oltalmazz engem, Uram, én menedékem! (Introitus - Kezdőének) 
Szent Imre herceg Szent István király és Boldog Gizella fiaként 1007-ben született Székesfehérvárott. Hétéves korától Szent Gellért nevelte életszentségre, és oktatta korának tudományára. A királyi udvarban is az imádság, a rejtettség és a teljes lemondás szentje lett. Kelmi sugallatra a legkedveseb-bet: teljes lelki és testi tisztaságát ajánlotta fel Istennek. Bár atyja kívánságára házasságra lépett, szűzi tiszta-ságát mégis megőrizte, élete így lett jel és példakép. Nem tudjuk, ki volt a felesége, de akárki volt, bizonnyal méltó volt Imréhez, mert a házasságban a nagyobb erényt többre értékelte, mint a gyermekek utáni vágyat. Imre 1031. szeptember 2-án halt meg. Szent László királyunk emelte oltárra 1083-ban, atyjával és Szent Gellért püspökkel együtt. Ő a magyar ifjúság védőszentje.

november 6: köznap

november 7: köznap

november 8: köznap

november 9: A Lateráni bazilika felszentelése (ünnep) A Konstantin császár által a Lateránban építetett bazilika felszentelésének évfordulóját a XII. századtól kezdve ezen a napon ünnepelték meg. Ez a megemlé-kezés eredetileg Róma városának ünnepe volt, majd később - mivel ez a bazilika "A Város és a Földkerekség minden templomának anyja és feje" - tiszteletét az egész római katolikus Egyházra kiterjesztették. A mai ünnep kifejezésre juttatja az egységet és a szeretetet Péter apostoli széke iránt (hiszen e bazilika Róma püs-pökének, a pápának a székesegyháza), amely Antióchiai Szent Ignác tanúsága szerint "az egyetemes szere-tetközösség élén áll". A Musica sacra menüpontban meghallgatható Palestrina: Tu est Petrus című műve és Vatikán állam hivatalos himnusza.