Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Napi imák

 

 II. Imádságok a nap megszentelésére

Reggeli imák
Szívem első gondolatja
Hozzád száll föl, Istenem!
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem!
Téged áldlak és imádlak
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves Teneked.
Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy!
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj! Ámen.
 
Pázmány Péter reggeli imája
Irgalmasságnak Atyja
és minden vigasztalásnak Istene,
ki engemet a te hasonlatosságodra teremtettél
és drága szent véreddel megváltottál:
neked ajánlom és rádbízom testemet, lelkemet,
gondolataimat, szómat, cselekedeteimet,
minden külső és belső dolgaimat.
Oltalmazz meg engem a mai napon
minden halálos bűntől és botránkozástól.
Távoztasd el tőlem az ördögnek incselkedéseit
és minden gonosz-akarómnak szándékait.
Adjad, hogy e mai napon alázatossággal és tiszta élettel,
atyafiúi szeretettel és csendes lélekkel,
isteni félelemmel és jó cselekedettel múlassam,
a te nevednek dicséretére
s az én lelkemnek üdvösségére.
Ámen.
 
Reggeli himnuszok az Imaórák liturgiájából
 
Már kél a fénynek csillaga:
esengve kérjük az Urat,
járjon ma mindenütt velünk,
ne rontsa ártás életünk.
Nyelvünket fogja fékre ma:
ne szóljon rút perek szava;
szemünket védőn óvja meg:
a hívságot ne lássa meg!
Lakjék szívünkben tisztaság,
távozzék minden dőreség;
a testnek dölyfét törje meg
étel- s italban hősi fék,
hogy majd a Nap ha távozott,
s az óra újra éjt hozott,
lemondásunk szent éneke
legyen az Úr dicsérete.
Dicsérjük az örök Atyát,
dicsérjük egyszülött Fiát,
s a Lelket, a Vigasztalót,
most és örök időkön át! Ámen.
 
Világ teremtő Istene,
ki Úr vagy éjen és napon,
időt idővel váltogatsz,
s nincs műveidben unalom,
szól már a napnak hírnöke,
ki éber őr mély éjen át,
s az utazónak éji fény,
mert minden órát megkiált.
A hajnalcsillag kél szaván,
égről borút elűz tova;
elhagyja ártó útjait
az éji kóborlók hada.
Hangján hajós erőre kap,
a tengerárra csend borul;
s az Egyház sziklaszál feje
bűnét siratni elvonul.
Úr Jézus! A bukóra nézz:
térítsen meg tekinteted;
ha ránk tekintesz, hull a bűn,
s elmossa könny a vétkeket.
Szent Fényesség, ragyogj belénk,
a lélek álmát megszakaszd;
első szavunk tiéd legyen,
s amit fogadtunk, álljuk azt!
Krisztus, kegyelmes nagy Király,
neked s Atyádnak tisztelet,
s Vigasztalónknak is veled
most és örökre szüntelen. Ámen.
Nagyböjtben
Üdvösség napja, Krisztusunk,
hasítsd szét vakságunk ködét,
hogy felragyogjon az erény,
midőn reánk nappalt hozol.
Adtál üdvünkre szent időt,
adj hát bűnbánó szívet is,
hogy jóságod térítse meg,
kiket sokáig tűrt kegyed.
Hadd vezekeljünk némiképp
a bűnbocsánat díjaként:
hisz bűneink bármily nagyok:
csodás irgalmad még nagyobb.
Jön már a nap, fényes napod,
és minden újra fel virít;
mi is vigadjunk boldogan,
hogy szent kegyelmed ránk ragyog.
A nagy mindenség téged áld,
kegyes Háromság, és imád,
bocsánatodban újulók,
mi is mondjunk új éneket! Ámen.
 
Néri Szent Fülöp reggeli fohásza

"Vigyázz, Uram, Fülöpre, mert meglásd, estére még elárul Téged!"


 
Esti imák
Ó, édes Istenem!
Hálát rebeg lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére,
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!

Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd az éjjel
Testemet, lelkemet.

Szűzanyám, s Őrangyal,
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem.
Ámen.
 
Ókeresztény esti ima
Hálát adunk neked, ó, Isten,
a Te Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által,
mert rajta keresztül megvilágosítottál minket,
kinyilatkoztatván az igazi világosságot.
Bevégezvén e napot,
s elérkezvén az éj küszöbére,
betelünk e nap fényével,
melyet örömünkre teremtettél.
Ezen órában pedig,
mert a Te kegyelmedből nem nélkülözzük a fényt este sem,
dicsérünk Téged és imádunk, a Te Fiad,
a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Őáltala, Ővele és Őbenne
a Tiéd a dicsőség, a hatalom
és a tisztelet a Szentlélekkel együtt,
most és mindörökkön-örökké. Ámen.
 
Esti himnuszok az Imaórák liturgiájából
 
Idők forrása és Ura!
Hogy munkánkat segítse fény,
És álmunkat borítsa éj:
Te mindezt jól elrendezed.
Lelkünkbe árassz tiszta fényt,
Ha ránk az éj homálya hull,
Ne üssön szívünkön sebet
Az ősi ártó fegyvere.
Szunnyadjon el keblünk tüze,
Ne szökjön oly szikrája fel,
Mely érzékünknél megtapad,
S elménk világát mérgezi.
Ezt add meg, kérünk, jó Atya
S Atyának mása, egy Fia
S Te, Szent lélek, Vigasztaló:
Örökre egy uralkodó. Ámen.
 
Immár a nap leáldozott,
Teremtőnk, kérünk tégedet:
Légy kegyes és maradj velünk,
Őrizzed, óvjad népedet!
Álmodjék rólad a szívünk,
Álmunkban is te légy velünk,
Téged dicsérjen énekünk,
Midőn új napra ébredünk!
Adj nékünk üdvös életet,
Szítsd fel a szív fáradt tüzét,
A ránk törő rút éjhomályt
Világosságod rontsa szét!
Kérünk, mindenható Atyánk,
Úr Jézus Krisztus érdemén,
Ki Szentlélekkel és veled
Uralkodik s örökre él. Ámen.
 
Nagyböjtben
Úr Jézus, szent negyvennapos
böjtöd vállaljuk újra most:
üdvünkre példát adsz nekünk,
hogy fékezzük természetünk.
Légy hát az Egyház támasza,
légy bánatunknak orvosa;
megtört szívünk kér gyógyulást:
adj bánat szülte tisztulást!
Áraszd ránk bő kegyelmedet,
bocsáss meg régi bűnöket,
s lelkünket újaktól te óvd,
örök jóságú Alkotónk!
Kérünk, hogy évi böjtjeink
és más vezeklő tetteink
számunkra tőled nyerjenek
boldog húsvéti ünnepet!
Kegyes Háromság, tégedet
imádjanak már mindenek,
s kiket megújít nagy kegyed,
zengjük dicső új éneked. Ámen.
 
Szavunkat halld meg, jó Urunk:
a hozzád esdő szózatot,
amellyel sírva kér imánk
e negyven szent nap alkonyán.
Szívekbe látó nagy Bíró,
te gyöngeségünk ismered,
a hozzád térők hadd vegyék
a bűnbocsánat nagy kegyét.
Vétkeztünk ellened sokat,
de vallomásunk elfogadd:
engedj szentséges nevedért
a bűnbánóknak enyhülést.
A testnek gőgjét törje meg
az üdvös megtartóztatás,
s immár ha józan lett a szív:
megvesse bűnnek szennyeit.
Boldog Háromság, add meg ezt,
osztatlan Egység, tedd meg ezt,
nekünk az üdvös böjtidő
legyen sok jót gyümölcsöző. Ámen.
 
Étkezési imák:
Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk!
Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Mi jóllaktunk, hála Isten, annak is adj, kinek nincsen.
 
Mindenek szemei Tebenned bíznak, Úristen,
Te adsz nekik eledelt alkalmas időben.
Föltárod a Te szent kezeidet,
és betöltesz minden élőket áldásoddal.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
 
Szent Benedek mindennapi imája
Adj nekem, jóságos Jézusom
Téged megértő értelmet,
Téged átélő érzelmet,
Hozzád siető lelket,
Irántad buzgó bensőséget,
Rád bukkanó bölcsességet,
Téged felismerő világosságot,
Érted égő szeretetet,
Benned élő szívet,
Téged dicsérő tetteket,
a Te szavaidra hallgató fület,
a Te szépségedet szemlélő szemet,
a Te fönségedet magasztaló nyelvet,
Neked kedves életmódot,
a Tőled küldött bajokat elviselő békességet,
Hozzád vágyó hű kitartást,
és adj, Jézusom boldog halált!
Jutalmazz jelenléteddel,
fényes feltámadással, és az örökké boldog életben
add jutalmul magadat!
Ámen.